Verzending NL €3.95
50.000 items op voorraad
14 dgn bedenktijd
28 dgn retourrecht
Afterpay
0
0
Winkelwagen
€ 0,00
Tussenstand het Goede Doel

Privacy PolicyDeze pagina is voor het laatst aangepast op 12-5-2018

Privacy Policy

Ieniemieniepartys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ieniemieniepartys houd
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons-
  gegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
  ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ieniemieniepartys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons
Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina. 


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ieniemieniepartys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
* Administratieve doeleinde;
* Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor de persoonsgegevens is:
* De overeengekomen opdracht; 

Hiervoor kan ieniemieniepartys de volgende persoonsgegevens van u vragen.
* Voornaam
* Tussenvoegsel
* Achternaam
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* Emailadres
* Geslacht
* Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door ieniemieniepartys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
* Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ieniemieniepartys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
* Het informeren van de persoon d.m.v nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoongsgegevens is:
* De online inschrijving via nieuwsbrief button op home pagina, of de aanvink button bij het plaatsen van een bestelling;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ieniemieniepartys de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam
* Tussenvoegsel
* Achternaam
* Emailadres

Uw persoonsgegevens worden door ieniemieniepartys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de 
periode:

*Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Afmelden voor de nieuwsbrief kunt u door te klikken op de desbetreffende link onderaan de pagina van elke nieuwsbrief.Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van uw opdracht.
Dit zijn bij ieniemieniepartys de volgende partijen: 

* Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
* Het verzorgen van de (financiële) administratie
* Het verzorgen van de financiële transacties
* Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
* Het verzorgen van de bezorging van uw bestelling door postbedrijven
* Het verzorgen van bestellingen door samenwerkende leveranciers
* Het verzorgen van een beoordelingssysteem
* Het verzorgen van gekoppelde verkoopkanalen.

Wij geven Nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze 
partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegeves te waarbogen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Cookies

Ieniemieniepartys maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen.
Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies).
Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente
cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer
zijn opgeslagen, niet beschadigen.
Voor het plaatsen van cookies zal ieniemieniepartys u vooraf (bij het bezoek van de 1e pagina van ieniemieniepartys) om toestemming vragen.
Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door ieniemieniepartys opgeslagen, en hoeft u niet bij elk bezoek aan onze website
toestemming te verlenen.
Wanneer u toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken kunt u de cookies verwijderenof laten verwijderen door uw browser of virusscanner.
Ieniemieniepartys gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoekaan de
website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemmingintrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website
gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.

Welke cookies worden gebruikt?
* Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen
  worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina's.
* Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen(googleaalytics) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke
  pagina's het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
* Tracking cookies:deze cookies volgen uw gedragop onze website en stellenons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde
  bezoekervaring aan te bieden.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegnwoordiger.Bewaartermijn
Ieniemieniepartys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel
op grond van de wet is vereist.Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens ieniemieniepartys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevenswelke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of en deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens doorons te laten ovedragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij.Wij kunnen u vragen omu te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht
deze toestemming in te trekken.Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Kome wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!Contactgegevens
ieniemieniepartys
St. Vincentiusstraat 52
5981 VM Panningen
06-51865966 ( via whatsapp ook mogelijk)

  Contact

  Ieniemieniepartys.nl
  St. Vincentiusstraat 52
  5981 VM Panningen
  06-51865966
  info@ieniemieniepartys.nl
  Btw nr: NL160142891B02
  KvK nr: 61338214
  NL30KNAB0255386397

 

   
  


   
  
       
 
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid